Üldtingimused

Teenus
1.1. ERG Kuller osutab postisaadetiste uksest ukseni kullerteenust Tallinnas, Harjumaal ja vajadusel ka üle Eesti.

1.2. Kullerteenus (edaspidi "Teenus") on postisaadetiste (edaspidi "Saadetis") kättetoimetamine ERG Kulleriga saadetiste kiire ja usaldusväärse kättetoimetamise huvides nii, et Kliendil on võimalus igal ajal saada informatsiooni Saadetise asukohast selle tEURonnal, kättetoimetamisse sekkuda ja vajaduse korral edastamist ümber korraldada.

1.3. Saadetis on postisaadetised sh dokumendid, asjad või muud esemed, mis edastatakse koos saatelehega ühelt saatjalt ühele saajale samaaegselt.

1.4. Saadetise ühe pakkeüksuse maksimaalselt lubatud mõõtmed on fikseeritud hinnakirjas.

1.5. Saadetis ei tohi sisaldada aineid, mille omamine on Eesti Vabariigi seadustega keelatud või mille transport nõuab Eesti Vabariigi seaduste järgi eritingimusi.

1.6. ERG Kuller ei võta vastu saadetisi, mida ei ole võimalik ega suudeta seaduslikult edastada või mille säilimist transpordil ei suudeta kindlustada.

1.7. ERG Kuller tohib saadetist avada ainult Eesti Vabariigi postiseaduses ja käesolevates üldtingimustes sätestatud tingimustel.

1.8. Klient on saatja või saaja või tulenevalt olukorrast muu isik, kes on nõustunud käesolevate Üldtingimustega ja kellega on sõlmitud ERG Kulleri kliendileping.

1.9. Saatja on isik, kelle valdusest saab ERG Kuller vastavalt Kliendi tellimusele saadetise, mille edastamist saajale ERG Kuller kohustub korraldama vastavuses käesolevate üldtingimuste ja Kliendiga sõlmitud kullerteenuse kliendilepinguga.

1.10. Saajaks on isik, kes on saatja poolt märgitud vastavalt käesolevate üldtingimuste punktis 3.2. sätestatule saadetise saajaks ja kelle vastavad andmed on kantud saatelehele.


Tellimuse esitamine
2.1. Klient edastab tellimuse teenuse saamiseks (edaspidi "Tellimus") ERG Kullerile telefoninumbril: +372 5242062

2.2. Tellimuse esitamisel peab Klient teatama saatja, saadetise hetkeasukoha ja saadetise sihtkoha kohta järgmist informatsiooni: juriidilise või füüsilise isiku ärinimi, aadress, telefoninumber, kontaktisiku nimi, võimaluse korral ka faksinumber, e-posti aadress. Saadetise kohta peab Klient teatama pakkeüksuste arvu ja ligikaudset saadetise kaalu.

2.3. Tellimus loetakse aktsepteerituks pärast seda, kui saadetis on valmis ERG Kullerile üleandmiseks ja ERG Kuller on vastu võtnud kullerteenuste üldtingimuste punktis 2.2. sätestatud vajaliku informatsiooni. 2.4. Juhul kui teisiti ei sätestata Kliendi poolt, on tellimuse esitaja ka teenuse eest maksja. Juhul kui teenuse eest maksjaks on muu isik peab Klient esitama nimetatud isiku nõusoleku teenuse eest tasumise kohta.

2.5. Juhul, kui Klient on märkinud vastavalt üldtingimuste punktile 2.4., et teenuse eest maksab muu isik, kuid nimetatud muu isik ei tasu teenuse eest, on teenuse eest kohustatud tasuma Klient.

2.6. Klient on vastutav edastatud tellimuse õigsuse eest.


Saadetise vastuvõtt
3.1. Klient vastutab saadetise sisu eest. Juhul, kui Klient on esitanud valeandmeid saadetise sisu kohta või saadetise sisu ei vasta ülditingimustes sätestatule, kannab Klient kõik ERG Kullerile tekitatud kulutused ning kahjud ja maksab määratud trahvid.

3.2. Klient on kohustatud pakkima saadetise transpordikindlasse suletud pakendisse. Pakend peab tagama sisu puutumatuse ja saadetise säilimise saajale edastamise käigus. Pakend peab olema puhas ja mittemääriv.

3.3. Klient (juhul kui Klient ja saatja ei lange kokku, siis saatja) peab markeerima saadetise, märkides pakendile enda ja saaja kontaktandmed.

3.4. ERG Kuller saabub saatjalt saadetist vastu võtma juhindudes sellimusel märgitud kellaajast.

3.5. ERG Kuller kontrollib pakendit ja markeeringut. ERG Kulleril on õigus keelduda eeskirjadele mittevastava saadetise vastuvõtmisest.

3.6. Saadetise vastuvõtmise kohta koostatakse saateleht, millele on märgitud tellimuse aktsepteerimise aeg, pakkeüksuste arv, Kliendi, saatja ja saaja kontaktandmed. Saatelehele kirjutavad alla saatja volitatud esindaja ja ERG Kuller. Üks eksemplar saatelehest jääb saatjale.


Saadetise kättetoimetamine ja üleandmine
4.1. ERG Kuller kohustub vastuvõetud saadetise edastama sihtkohta ja väljastama saajale juhindudes saadetise hiliseimast sihtkohta toimetamise kellaajast, mis on määratud tellimuse aktsepteerimise ajaga ja valitud teenuseliigiga.

4.2. Saadetis antakse üle saajale või saaja volitatud esindajale, sh. äriühingu töötajale, kes on märgitud tellimusel kontaktisikuks.

4.3 Saadetise üleandmist kinnitab saaja või saaja volitatud esindaja saatekirjal allkirjaga.

Kui asjad lähevad teisiti
5.1. Juhul, kui saadetist ei ole võimalik saajale või tema volitatud isikule üle anda, jäetakse saajale teade. Edasiste juhtnööride suhtes võetakse ühendust Kliendiga.

5.2. Kliendi soovil saadetise lõplik kättetoimetamine on vaadeldav täiendava tellimusena ja on tasuline ning toimub pärast seda, kui Klient on ühendust võtnud ERG Kulleri klienditeenindusega ja on kokku lepitud saadetise kättetoimetamise uus kellaaeg.

5.3. Saadetist, mida ei ole väljastatud 5 päeva jooksul alates paki vastuvõtmisele järgnevast päevast, tagastatakse saatjale või Kliendile, kui viimane seda nõuab. Tagastamise kohta vormistatakse kahepoolne akt, millele kirjutavad alla eelmises lauses märgitud saadetise tagasi saanud isik ja ERG Kuller. Saadetise tagastamine on tasuline ja isik, kes saab saadetise tagasi on kohustatud tasuma tagastamisele kuuluva saadetise transpordi.

5.4. Juhul, kui saaja keeldub saadetise vastuvõtmisest, fikseeritakse vastuvõtmisest keeldumise põhjused saadetise saatelehel ja informeeritakse Klienti viivitamatult telefoni või e-posti või faksi teel. Klient on kohustatud tasuma tagastamisele kuuluva saadetise transpordi.

5.5. Kui Klient muudab tellimust peale saadetise üleandmist ERG Kullerile, loetakse muudetav tellimus sellega täidetuks ja muudatust käsitletakse uue tellimusena.

5.6. Kui saadetis on juba saajale üle antud, ei ole võimalik enam tellimust muuta.

5.7. Juhul, kui saatja või saaja viivitavad saadetise ERG Kullerile üleandmisega või vastuvõtmisega kohaldatakse ooteaja suhtes tasu 100 kr/h

Vastutus
6.1. ERG Kuller tagab saadetise säilimise selle vastuvõtmisest kuni väljastamiseni saajale või saaja volitatud esindajale ja kannab vastutust ERG Kulleri süül saadetisele tekitatud kahjustuste või kaotsimineku korral. Vastutus saadetise eest lasub ERG Kulleril hetkeni, mil saaja või saaja esindaja on allkirjaga saatelehel kinnitanud saadetise vastuvõtmist. Sama kehtib ka kullerteenuste üldtingimuste punktis 5.2. sätestatud täiendava tellimuse puhul.

6.2. ERG Kuller ei vastuta saadetise kahjustuste eest, mille pakendi kahjustamise kohta on ERG Kuller teinud saadetise vastuvõtmisel saatelehele vastava märke.

6.3. ERG Kuller ei vastuta elektrilise või magnetilise kahju eest elektroonilistele või fotograafilistele salvestustele.

6.4. ERG Kulleri vastutus saadetise rikkumise, kaotsimineku ja varguse korral piirneb saadetise reaalse väärtusega.

6.5. ERG Kulleri vastutus saadetise üleandmisega hilinemise osas piirneb teenuse hinnaga.

6.6. Saadetis loetakse kadunuks, kui see ei ole jõudnud saajani või tema volitatud esindajani 48 tunni jooksul arvates saadetise kättetoimetamise tähtajast.
Nõude esitamine

7.1. Klient peab esitama saadetise hilinemise, rikkumise, kaotsimineku või varguse korral ERG Kullerile kirjalikult nõude hiljemalt 3 (kolme) tööpäeva jooksul pärast saadetise kättesaamist või tarnetähtaja lõppemist.

7.2. ERG Kuller on kohustatud vastama nõudele 3 (kolme) tööpäeva jooksul arvates nõude saamisest.

7.3. Juhul, kui Klient ei ole nõus vastusega nõudele, on tal õigus pöörduda Tallinna Linnakohtusse.
Kinnitatud ERG Kulleri juhatuse otsusega 02.05.2006. a.

Martti Rooba
Tegevjuht
Einroo Group OÜ